Menu
Tablet menu
A+ A A-

Czas pracy

14

Co rozumiemy przez czas pracy?

Według art. 128 § 1 Kodeksu pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Przyjmuje się, że do czasu wykonywanej pracy zaliczamy:
• wykonywanie umówionej pracy,
• wykonywanie przydzielonej pracownikowi pracy zastępczej,
• pozostawanie w gotowości do świadczenia pracy na podstawie dyspozycji pracodawcy,
• okresy przestoju w pracy z przyczyn zakładu pracy.

Czytaj więcej: Czas pracy

Urlopy

10


Co to jest urlop?

Urlop wypoczynkowy jest płatnym zwolnieniem od pracy przysługującym pracownikowi w każdym roku kalendarzowym. Urlopy pracownicze  dzielą się na wypoczynkowe, bezpłatne, szkoleniowe, dodatkowe i tzw. okolicznościowe.

Pracownicy, którzy począwszy od dnia 01.01.2004 r. podejmują pracę po raz pierwszy w życiu zawodowym mają prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca zatrudnienia w roku kalendarzowym, w którym podjęli zatrudnienie. Wymiar pierwszego urlopu odpowiada 1/12 wymiaru przysługującego mu po przepracowaniu roku; uzyskanie prawa do pierwszego urlopu następuje z upływem ostatniego dnia pierwszego miesiąca okresu pracy.

Czytaj więcej: Urlopy

Wynagrodzenia

8


Co to jest wynagrodzenie?

Wynagrodzenie za pracę nazywanym też płacą, pensją, zapłatą czy gratyfikacją i jest nieodzownym elementem każdego stosunku pracy. Przysługuje on każdemu pracownikowi za wykonaną pracę a prawo do jego otrzymania za pracę ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Bezwzględny charakter prawa do wynagrodzenia przejawia się również w tym, że pracownik nie może się zrzec prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Czytaj więcej: Wynagrodzenia

Stosunek pracy

4


Co to jest stosunek pracy?

Z definicji art. 22 § 1 kp wynika, że przez nawiązanie stosun­ku pracy pracownik zobowiązuje się  do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez praco­dawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Czytaj więcej: Stosunek pracy

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów - Księgowość MŚP

15


Czym jest książka przychodów i rozchodów?

Księga jest ewidencją przychodów i rozchodów. Oznacza to, że podatnik zapisuje w niej dokonaną sprzedaż, a także koszty poniesione w celu uzyskania przychodu, które są związane z prowadzoną działalnością. Ewidencja ta jest podstawą określenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Czytaj więcej: Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów - Księgowość MŚP

Prawo pracy od podstaw

3

Co to jest prawo pracy?

Prawo pracy to najogólniej ujmując zespół norm i regulacji, które obowiązują pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
Ich źródła to między innymi:
• przepisy kodeksu pracy
• przepisy zawarte w innych ustawach i aktach wykonawczych (rozporządzanie, zarządzenie)
• regulaminy i statuty.

Według norm prawa pracy, jako pracownika określa się osobę, która została zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawca zaś określony jest jako  jednostka (niekoniecznie posiadająca osobowość prawną) a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia ona pracowników.

Czytaj więcej: Prawo pracy od podstaw

Kalendarz szkoleń

Marzec 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Najbliższe szkolenia