Menu
Tablet menu
A+ A A-

Stosunek pracy

4


Co to jest stosunek pracy?

Z definicji art. 22 § 1 kp wynika, że przez nawiązanie stosun­ku pracy pracownik zobowiązuje się  do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez praco­dawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Typowymi cechami stosunku pracy są:
 wykonywanie pracy określonego rodzaju pod kierownictwem,
 wykonywanie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
• konieczność osobistego świadczenia pracy,
• wykonywanie pracy za wynagrodzeniem,
• obciążenie pracodawcy ryzykiem prowadzonej działalności.

  • 5

  • Jakie są podstawe formy nawiązania stosunku pracy?

Podstawową formą nawiązania stosunku pracy podlegającą regulacjom kodeksowym jest umowa o pracę. W szerszym kontekście stosunkiem pracy jest także powołanie, wybór, mianowanie oraz spółdzielcza umowa o pracę.

Po nawiązaniu stosunku pracy pracownik wykonuje pracę pod kierownictwem pracodawcy. Oznacza to, że pracownik zobowiązany jest stosować się do wydanych mu poleceń przełożonego. Pracownik nie może samodzielnie decy­dować o miejscu, czasie i formie świadczenia pracy, natomiast pracodawca jest obowiązany zapłacić pracownikowi wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Pracownik nie może zrzec się prawa do tego wynagrodzenia. Ponadto do swoistych cech stosunku pracy należą także osobiste świadczenie pracy przez pracownika. Pracownik zobowiązuje się do starannego działania - niekoniecznie  cechującego się uzyskaniem określonego rezultatu, przez co  nie ponosi on ryzyka związanego z jego zatrudnieniem.

6

 
Czy umowa cywilno-prawna to też stosunek pracy?

Warto wspomnieć, że poza stosunkiem pracy istnieją jeszcze inne prawnie dopuszczalne formy świadczenia pracy. Są to różnego rodzaju umowy cywilnoprawne jak np. umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług itp. Należy jednak pamiętać, że osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej nie posiada statusu pracownika w rozumieniu przepisów prawa pracy. Oznacza, że nie stosuje się do niej przepisów prawa pracy, dotyczących np. wynagrodzeń, czasu pracy, urlopów pracowniczych, ochrony związanej z zatrudnieniem itp. W takich przypadkach uprawnienia stron a zwłaszcza osoby wykonującej pracę powinna określać treść umowy zawartej między stronami, a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa cywilnego (kodeksu cywilnego).

Umowa o dzieło

To umowa, na podstawie której wykonawca zobowiązuje się wykonać określone dzieło na rzecz zamawiającego. Jest to więc umowa rezultatu, w przeciwieństwie do umowy o pracę, w której pracow­nik zobowiązuje się jedynie do starannego działania, a prawo do wynagrodzenia nie jest uzależnio­ne od wyników pracy. Oznacza to, że warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest wykonanie dzieła w sposób prawidłowy i zgodny z umową. Wykonawca dzieła nie podlega poleceniom zamawiającego  co do czasu, miejsca i sposobu wykonania dzieła. Nie musi być również zobowiązany do osobistego wykonania dzieła pod warunkiem, że nie wynika to z treści umowy.

Umowa zlecenie

Na podstawie umowy zlecenia zleceniobiorca (przyjmujący zlecenie) zobowiązuje się do dokonania określonej czynno­ści prawnej dla zleceniodawcy (dającego zlecenie). Umowa zlecenia jest umową starannego działania, ale w przeciwieństwie do umowy o pracę, może być nieodpłatna, czyli może nie przewidywać wypłaty wynagrodzenia za wykonane czynności. Zleceniobiorca samodzielnie decyduje o sposobie wykonania zlecenia i może powierzyć wy­konanie zlecenia osobie trzeciej. Nie występuje tu więc podporządkowanie zleceniobiorcy zleceniodawcy lub osobiste wykonywanie zlecenia, jak w przypadku umowy o pracę.

Specjalnie dla osób, które zdecydują się na rozpoczęcie własnej działalności i biorą pod uwagę zatrudnienie innych oraz dla tych, którzy wchodząc na rynek pracy chcą przygotować się do rozwijania kariery w działach personalnych, przygotowaliśmy kurs, na którym poruszone zostaną istotne zagadnienia prawne  – między innymi kwestie związane z aktami prawnymi które regulują sprawy personalne, takie jak stosunek pracy, formy umów oraz inne dopuszczalne formy świadczenia pracy.

Kalendarz szkoleń

Luty 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Najbliższe szkolenia